Báo cáo thuế hàng tháng

Để vận hành một doanh nghiệp, nhà quản lý cần giải đáp rất nhiều câu hỏi. Liên quan đến hoạt động kế toán, các câu hỏi đó sẽ là báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Kê khai thuế hàng tháng gồm làm thế nào và hàng tháng doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai thuế như thế nào? Những câu hỏi đó khiến nhà quản lý thực sự đau đầu, đặc biệt nếu nhân viên kết toán có chuyên môn không vững. Giải pháp thông minh hơn là thuê ngoài một công ty kế toán – thuế uy tín, họ sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những rắc rối ở trên. Và Công ty Dịch vụ kế toán 360 là lựa chọn hoàn hảo.

Trước đó, công ty dịch vụ kế toán 360 sẽ chia sẻ một số kiến thức về kế toán thuế với chủ đề đang được quan tâm nhiều hiện nay là kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? 

I. Kỳ khai báo thuế tháng 1 trong báo cáo thuế hàng tháng 

1. Kỳ khai thuế tháng 12 gồm có:

+/ Thuế giá trị gia tăng: theo mẫu số 01 giá trị gia tăng đây là một việc không thể thiếu khi báo cáo thuế hàng tháng

+Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán hàng ra theo mẫu số 01-1 giá trị gia tăng

+Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2 giá trị gia tăng

+Bản giải trình việc khai báo bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS;

+Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, và những dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A giá trị gia tăng;

Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, và lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5 giá trị gia tăng. Dịch vụ kế toán thuế

+/ Thuế tiêu thụ đặc biệt: làm đúng theo mẫu số 01 tiêu thụ đặc biệt nếu công ty bạn nằm trong ngành nghề phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì phải kê khai khi báo cáo thuế hàng tháng

+Bảng kê hóa đơn bán các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo như mẫu 01-1/TTĐB;

+Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ (nếu như có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

+/ Thuế tài nguyên: theo mẫu số 01/TAIN theo mẫu số 02/TAIN.

+/ Thuế thu nhập cá nhân: được khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN, mẫu 02/TNCN trong trường hợp khấu trừ ở mức 10% và theo mẫu 03/TNCN nếu mức khấu trừ là 25%.

báo cáo thuế hàng tháng

2. Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước

– Hồ sơ khai thuế thu nhập cho doanh nghiệp tạm tính của quí IV năm trước bao gồm tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A thu nhập doanh nghiệp hoặc mẫu 01B thu nhập doanh nghiệp.
Thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế là ngày 30 tháng 1.

– Các loại thuế cần phải kê khai và nộp theo năm, bao gồm có:

 • Thuế Môn bài:

+Nếu như doanh nghiệp, công ty mà nguồn vốn đăng ký kinh doanh không được thay đổi so với năm trước thì không cần phải nộp.
+ Thuế đất đai, nhà đối với những tổ chức (nếu có)
+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với những tổ chức (nếu có).

 • Bậc thuế:
 • Căn cứ vào vốn điều lệ đăng ký trên giấy đăng ký kinh doanh kế toán xác định bậc thuế cho công ty đó:
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký KD Mức thuế môn bài/ năm
Bậc 1 > 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ – 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ – < 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 < 2 tỷ 1.000.00
 • Đối với Công ty mới thành lập:
 • Nếu công ty thành lập trong 06 tháng đầu năm tức là từ 01/01 đến 30/06: chịu toàn bộ mức thuế môn bài của cả năm
 • Nếu công ty hành lập trong khoảng từ 01/07 đến 31/12: chịu 50% mức thuế môn bài của cả năm
 • Các cơ sở, cửa hàng, chi nhánh nếu không có giấy đăng ký kinh doanh hoặc trên giấy này không ghi vốn điều lệ thì thống nhất mức thuế môn bài: 1.000.000 đồng cả năm
 • Thời hạn kê khai
 • Lần đầu kê khai:
 • Nếu công ty chưa hoạt động ngay thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày công ty có giấy đăng ký kinh doanh.
 • Nếu Công ty hoạt động ngay thì ngay trong tháng có giấy đăng ký kinh doanh.
 • Kê khai khi thay đổi vốn
 • Khi thay đổi vốn được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh. Sau ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh và trước 31/12 của năm thay đổi vốn bất kể thay đổi hay không thay đổi bậc thuế môn bài.
 • Tờ khai thuế môn bài nộp ở đâu
 • Tờ khai thuế môn bài nộp tại cục, chi cục thuế quản lý công ty.
 • Sau đó, kế toán hạch toán nợ TK6425/ có TK 3338
 • Hạn nộp thuế:
 • Năm đầu mới thành lập: trong vòng 30 ngày sau khi có giấy đăng ký kinh doanh và đã nộp tờ khai môn bài.
 • Các năm tiếp theo: nộp trước ngày 20/01 hàng năm
 • Nộp thuế tại kho bạc Nhà nước địa phương nơi công ty đóng trụ sở hoặc ngân hàng liên kết chuyên thu.
 • Hồ sơ kê khai thuế bao gồm:
 • Tờ kê khai thuế môn bài theo như mẫu số 01 môn bài.
 • Tờ kê khai thuế nhà, thuế đất theo mẫu số 01 nhà đất (nếu có)
 • Tờ khai thuế sử dụng đất đai nông nghiệp sử dụng cho tổ chức theo mẫu số 01 sử dụng nông nghiệp (nếu như có)

Kê khai thuế môn bài không cần làm khi báo cáo thuế hàng tháng mà chỉ cần làm một lần duy nhất cho cả năm.

II. Báo cáo thuế tháng 2 trong khi báo cáo thuế hàng tháng 

+Kê khai thuế theo kỳ thuế tháng 1.

+Các loại thuế mà bạn cần phải kê khai bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế tài nguyên (nếu có)
– Thuế thu nhập cá thường xuyên

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

+ Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm có tờ khai, giấy chứng từ liên quan và thực hiện giống như 4 hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế của tháng 12 năm trước

+Thời hạn nộp: Chậm nhất là vào ngày thứ 20/02.

III. Các loại tờ khai, báo cáo thuế và công việc mà báo cáo thuế hàng tháng phải làm:

1. Hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng và những tờ khai

a. Các báo cáo thuế và thời hạn nộp:

Kỳ báo cáo

Nội dung báo cáo

Hạn nộp

Bất thường  -Tờ khai thuế môn bài (sẽ nói chi tiết ở phần dưới)   -Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được  cấp giấy đăng ký kinh doanh và trình diện cơ quan  quản lý thuế, hoặc trước 31/12 nếu doanh nghiệp có thay đổi vốn đăng kí KD trong năm
 -Thông báo phát hành hóa đơn (*)  -Trước ngày sử dụng là 5 ngày 
 -Thông báo hủy hóa đơn  -Từng lần tại thời điểm hủy
 -Thông báo mất hóa đơn  -Từng lần tại thời điểm mất
Tháng  -Báo cáo thuế GTGT nếu kỳ kê khai tháng Trước ngày 20 của tháng sau
 -Báo cáo thuế TNCN nếu kỳ kê khai tháng
 -Báo cáo thuế TTĐB
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo thông tư 39 của BTC
Quý  Báo cáo thuế GTGT nếu kỳ kê khai quý Trước ngày 30 của quý sau 
 Báo cáo thuế TNCN nếu kỳ kê khai quý
 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý
Năm  – Quyết toán thuế TNCN  

 

Trước ngày 30 tháng 3 của năm sau

 

 – Quyết toán thuế TNDN gồm: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính (bản Excel)

 

Bảng cân đối tài khoản ( Phần mềm kế toán)

Tờ khai quyết toán thuế TNDN kèm PL

 b. Nguyên tắc chọn kỳ báo cáo thuế GTGT, TNCN

Loại BC Báo cáo tháng Báo cáo quý
Thuế GTGT  Doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ 12 tháng, doanh nghiệp có doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của năm cuối cùng trong định kỳ 03 năm/ lần > 20 tỷ (định kỳ đầu tiên từ 01/07/2013 đến 31/12/2016 xét DT của năm 2012 lớn hơn 20 tỷ)  Doanh nghệp cũ có doanh thu của năm cuối cùng trong định kỳ 03 năm/lần nhỏ hơn hoặc bằng 20 tỷ (định kỳ đầu tiên từ 01/07/2013 đến 31/12/2016 xét DT của năm 2012 lớn hơn 20 tỷ)
 DN hoạt động đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ liền kề của năm trước để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo hàng tháng hay theo quý
Thuế TNCN  DN phát sinh số thuế TNCN kỳ đầu tiên của năm lớn hơn hoặc bằng 50 triệu  Doanh nghiệp báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý, doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN kỳ đầu tiên của năm lớn hơn 50 triệu

Khi báo cáo thuế TNCN trong báo cáo thuế hàng tháng lưu ý:

– Không phải báo cáo thuế theo như định kỳ nếu không phát sinh nộp thuế TNCN

– Vẫn phải báo cáo thuế theo định kỳ cho dù không phát sinh thuế GTGT, TNDN: 

(*)Theo điều 9 của thông tư 39/2014/TT-BTC trước khi sử dụng hóa đơn cho dịch vụ, việc bán hàng hóa, trừ hóa đơn được mua, được cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn trước 5 ngày sử dụng.

báo cáo thuế hàng tháng

Tài khoản ngân hàng

Để giao dịch với khách hàng thì mỗi công ty đều cần mở tài khoản ngân hàng. Vì hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên thì theo quy định phải chuyển khoản thì chi phí tính thuế TNDN mới được trừ và mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu quy định, hạn cuối cùng là ngày thứ 10 kể từ khi mở tài khoản.

 Cần phải thông báo cho cơ quan thuế biết trong thường hợp doanh nghiệp đóng tài khoản ngân hàng.

Các thủ tục khai báo ban đầu khác như:

Theo QĐ 15 hay 48 đăng ký chế độ kế toán áp dụng, đăng ký KTT, phương pháp hàng tồn kho, hình thức kế toán,… cho cơ quan thuế khi doanh nghiệp mới thành lập thì cần lưu ý trong lần làm việc đầu tiên với cơ quan thuế, do một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc.

2. Đăng ký tài khoản ngân hàng khi báo cáo thuế hàng tháng 

a. Phải đăng kí tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế?

Về thuế giá trị gia tăng khi báo cáo thuế hàng tháng 

Theo quy định tại tại điều 15 khoản 1 và khoản 2 của Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là:

 • Trước hết phải có hóa đơn giá trị giá trị gia tăng hợp pháp đối với các dịch vụ, hàng hóa mua vào dùng để cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay các chứng từ, giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc các trường hợp khác.
 • Ngoài ra tại khoản 2 điều 15 “Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (gồm cả hàng hoá nhập khẩu) >= 20 triệu đồng, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

        `Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là là loại chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán, 2 tài khoản này ( bên mua và bên bán ) phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác như séc, lệnh chuyển tiền, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, nhờ thu, sim điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng và các hình thức khác theo quy định bao gồm luôn cả trường hợp tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp bên mua thanh toán sang tài khoản của công ty bên bán hoặc tài khoản của bên mua sang tài khoản cá nhân của chủ doanh doanh nghiệp bên bán với điều kiện các tài khoản này đã được đăng ký giao dịch tại cơ quan thuế.

Thông tư 219 này được ban hành nhằm cho cơ quan thuế có thể quản lý hoạt động của các doanh nghiệp qua đó nhằm làm giảm thiểu các khả năng vi phạm pháp luật. Với quy định này nếu một doanh nghiệp có một khoản mua vào có giá trị trên 20 triệu mà không thanh toán qua ngân hàng thì việc khoản thuế giá trị gia tăng đó sẽ bị loại bỏ ra.

Chú ý khai thuế giá trị gia tăng trong báo cáo thuế hàng tháng

Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC kể từ ngày 15/11/2014:

 • Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng cung cấp dịch vụ và doanh thu bán hàng hoá của năm trước liền kề ít hơn 50 tỷ đồng.
 • Từ năm dương lịch tiếp theo (sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng) sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Về thuế TNDN

Tại thông tư 123/2012/TT-BTC của bộ tài chính có nói rõ: việc một khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế chỉ bao gồm 2 điều kiện là phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ hợp pháp và khoản chi phát sinh có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh.Thông tư 78/2014/TT-BTC tại điều 6 có bổ sung thêm 1 điều kiện khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không được dùng tiền mặt.

=> Tại thông tư 78 này có hướng dẫn nếu doanh nghiệp vi phạm điểm mới này thì khoản chi phí này sẽ bị loại bỏ ra khỏi khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Về luật quản lý thuế

Theo hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế, tại điều 9 thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định “Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi hay bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ

chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn mười ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy đinh (08-MST) ban hành kèm theo thông tư này (thay thế tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-  bộ tài chính ngày 22/05/2012 hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế về đăng ký thuế).”

b. Hướng dẫn cách làm mẫu đăng ký tài khoản và đăng ký thay đổi thông tin đầy đủ theo chi cục thuế

Mẫu sử dụng theo quy định (08-MST) được đính kèm với Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Ngoài ra tại mẫu 08-MST doanh nghiệp có thể dùng để đăng ký các thông tin khi có sự thay đổi như: địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh chính, vốn điều lệ….

báo cáo thuế hàng tháng

IV. Công ty dịch vụ kế toán 360

Các dịch vụ của công ty kế toán 360

 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • Dịch vụ làm kế toán thuế
 • Dịch vụ làm báo cáo tài chính
 • Dịch vụ lập sổ sách kế toán
 • Dịch vụ làm báo cáo quyết toán thuế
 • Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán
 • Dịch vụ soát xét sổ sách kế toán
 • Dịch vụ tư vấn báo cáo tài chính
 • Dịch vụ tư vấn báo cáo quyết toán thuế
 • Dịch vụ lập đại lý thuế
 • Dịch vụ tư vấn kế toán trưởng
 • Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng
 • Dịch vụ tư vấn khai thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ tư vấn khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn cho văn phòng đại diện
 • Dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán

Dịch vụ của công ty dịch vụ kế toán 360 được thực hiện theo một quy trình khá chặt chẽ và khoa học. Mọi sản phẩm, dịch vụ của công ty dịch vụ kế toán 360 đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên hoặc Kế toán viên trước khi được gửi cho khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng của dịch vụ. Khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Công ty dịch vụ kế toán 360, chuyên nhận làm báo cáo thuế hàng tháng chúng tôi sẽ khiến bạn hài lòng. Để biết thêm chi tiết bạn có thể truy cập website: www.dichvuketoan360.vn

Hy vọng với đội ngũ nhân viên của công ty chúng tôi rất nhiệt tình, tâm huyết và đặc biệt có chuyên môn nghiệp vụ cao, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về các chính sách liên quan đến thuế một cách tốt nhất.

Chúc doanh nghiệp bạn luôn thành công và vươn tới với những ước mơ cao hơn, xa hơn.Trả lời