Tìm hiểu về báo cáo tài chính

Chúng ta có thể hiểu báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về thực tế tài sản, vốn sở hữu và các khoản nợ phải trả. Cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh qua một thời kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm. Đây là công việc không thể thiếu đối với các công ty vừa và nhỏ khi tham gia sản xuất kinh doanh. Để bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi xin chia sẻ nội dung bài Báo cáo tài chính dưới đây để các bạn tham khảo.

báo cáo tài chính

Đặc điểm báo cáo tài chính

  • Báo cáo tài chính để cung cấp thông tin về tình hình tài chính hay kinh doanh và các nguồn tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích từ những người sử dụng trong việc đưa ra quyết định liên quan kinh tế.
  • Một báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của doanh nghiệp về:

+ Kê khai tài sản;

+ Nợ phải trả;

+ Vốn sở hữu;

+ Doanh thu, thu nhập khác. Chi phí sản xuất kinh doanh và những chi phí khác;

+ Lời, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

+ Các nguồn tiền thu vào.

  • Bên cạnh những thông tin trên thì doanh nghiệp còn phải cung cấp “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải thích rõ hơn về các chỉ tiêu đã phản ánh ở các Báo cáo tài chính tổng hợp và chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận.

 báo cáo tài chính

 Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệ cũng như đối với các cơ quan chủ quản và những đối tượng quan tâm. Điều đó, được thể hiện chứng minh qua những vấn đề sau:

Báo cáo tài chính là những báo cáo được trình bày tổng quát nhưng phản ánh một cách tổng hợp về tình hình tài sản, các khoản nợ, những nguồn hình thành tài sản, đánh giá tài chính thực tế cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực trạng tài chính của công ty trong kỳ hoạt động để hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng đối với việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tang. Là căn cứ để đề ra các quyết định quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Nó chính là những căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch kinh tế – kỹ thuật của doanh nghiệp. Từ đó đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao tính hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho công xí nghiệp.

Qua những nội dung liên quan đến báo cáo tài chính được trình bày ở trên thì chúng ta thấy được tầm quan trọng của nó đối với một công ty kinh doanh.Trả lời