5 nguyên tắc kế toán cơ bản

Bạn đang tìm hiểu về kế toán và muốn biết 5 nguyên tắc kế toán cơ bản, bài viết dưới đây là dành cho bạn. Những nguyên tắc kết toán này giúp doanh nghiệp ghi chép cũng như lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực của kế toán và giúp cho các nhân viên đưa ra được ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính. Đặc biệt hơn, chúng cũng giúp cho người sử dụng hiểu và đánh giá được thông tin tài chính được lập.

5 nguyên tắc kế toán

Các nguyên tắc kế toán

  1. Nguyên tắc hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định đang hoạt động liên tục kể cả trong tương lai gần và báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở khác nếu trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục, phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính rõ ràng.

  1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Vào thời điểm phát định thì mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nguồn vốn sở hữu, doanh thu, nợ phải trả nếu có hay chi phí phải được ghi vào sổ kế toán. Không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc chi, báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở dồn tích nhằm phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

  1. Nguyên tắc nhất quán

Một trong 5 nguyên tắc kế toán cơ bản là nguyên tắc nhất quán, các phương pháp và chính sách kế toán doanh nghiệp được chọn phải áp dụng thống nhất trong một kỳ kế toán của năm. Phải giải trình lý do trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp đã chọn và lý giải ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết trình báo cáo tài chính.

  1. Nguyên tắc thận trọng

Làm kế toán là bạn phải thật sự cẩn thận và nghiêm túc trong công việc. Thận trọng xem xét, cân nhắc và đưa ra phán đoán cần thiết để thiết lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Phải lập các khoản dự phòng, không đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và các khoản thu nhập cũng như không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoảnn nợ phải trả cùng chi phí phát sinh nếu có. Khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế thì doanh thu và thu nhập mới được ghi nhận, còn chi phí chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh.

5 nguyên tắc kế toán

  1. Nguyên tắc trọng yếu

Là một nguyên tắc trong 5 nguyên tắc kế toán cơ bản, đây được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính. Đồng thời làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính, tính trọng yếu phụ thuộc vào tính chất và độ lớn của thông tin hay các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Theo nguyên tắc trọng yếu này thì thông tin phải được xem xét dựa trên cả phương diện định lượng và định tính.

Với 5 nguyên tắc kế toán trên, hy vọng bạn sẽ nắm vững được kiến thức và quy trình làm việc để áp dụng vào kế toán doanh nghiệp tốt hơn.Trả lời