Một số điều cần biết khi thực hiện kế toán các khoản phải thu

Thực hiện tốt công tác kế toán các khoản phải thu là một việc cực kỳ quan trọng của nhân viên kế  toán, bởi nó là một phần của kế toán công nợ và có ảnh hưởng trực tiếp đến tinh hình tài chính cũng như sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, để có thể thực hiện tốt kế toán công nợ nói chung và kế toán các khoản phải thu nói riêng, bạn cần phải hiểu về các khoản phải thu là như thế nào và thực hiện điều đó ra sao. Nếu bạn là những nhân viên kế toán còn băn khoăn khi thực hiện kế toán các khoản phải thu thì hãy đọc bài viết sau đây của chúng tôi về một số điều cần biết khi thực hiện kế toán các khoản phải thu.

kế toán các khoản phải thu

Khái niệm các khoản phải thu

Các khoản phải thu là một bộ phận thuộc tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị, tổ chức kinh tế và cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi. Nó xác định quyền lợi của doanh nghiệp về khoản tiền, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ thu về trong tương lai.

Nội dung của kế toán các khoản phải thu

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường phát sinh các nghiệp vụ thanh toán các khoản phải thu, phản ánh mối quan hệ thanh toán giữa các doanh nghiệp với công nhân tạm ứng, với ngân sách về VAT… Thông qua các mối quan hệ thanh toán bạn có thể đánh giá được tình hình tài chính cũng như chất lượng hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Các khoản nợ phải thu bao gồm: Phải thu khách hàng, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu nội bộ, các khoản tạm ứng cho nhân viên và các khoản phải thu khác.

kế toán các khoản phải thu

Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

  • Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc
  • Kế toán lập báo cáo tài chính phải căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hay ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của bảng cân đối kế toán có thể bao gồm các khoản được phản ánh ở các tài khoản phải thu khác như ký quỹ, ký cước… Việc xác định các khoản dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các khoản mục được phân loại là thu ngắn hạn, dài hạn của bảng cân đối kế toán.
  • Kế toán phải xác định các khoản phải thu thõa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để đánh giá lại cuối kỳ khi lập báo cáo tài chính.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về một số nội dung liên quan đến kế toán các khoản phải thu, hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm bắt cũng như hiểu hơn về một phần công việc của kế toán công nợ.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!Trả lời