Kế toán hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ

Trong cơ chế hạch toán kinh doanh, các đơn vị mua bán hàng hóa trong nước phải bám sát thị trường, tiến hành hoạt động mua bán đặc biệt là trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Ở mọi hoạt động kinh doanh, kế toán hàng hóa là người phải thường xuyên tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu cũng như thị hiếu của dân cư để có tác động tốt tới sự phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng hàng hóa.

kế toán hàng hóa

Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa

Các yêu cầu quản lý hàng hóa về mặt kế toán không giống nhau vì hàng hóa của các doanh nghiệp gồm nhiều loại và nhiều thứ phẩm khác nhau. Vì thế, nhiệm vụ chủ yếu của kế toán bán hàng là phản ánh với giám đốc về tình hình thu mua, tình hình nhập xuất vật tư hàng hóa, dự trữ và vận chuyển hàng hóa nhằm thúc đẩy tốc độ luân chuyển của hàng hóa.

Tổ chức kế toán chi tiết sản phẩm theo từng loại, đúng số lượng và chất lượng hàng hóa. Phải biết kết hợp giữa kế toán chi tiết với hạch toán nghiệp vụ ở kho hoặc quầy hàng, tiến hành kiểm kê hàng hóa để đảm bảo phù hợp giữa số lượng hiện có thực tế với số lượng báo cáo trong sổ kế toán. Phản ánh kịp thời kết quả mua bán, xác định đúng đắn doanh thu bán hàng, tham gia kiểm kê đánh giá lại các vật tư trong doanh nghiệp.

Kế toán hàng hóa phải kiểm soát được công tác tiêu thụ sản phẩm

kế toán hàng hóa

Nhân viên kế toán hàng hóa phải kiểm tra thực hiện ghi chép để phản ánh chính xác kịp thời đẩy đủ số lượng hàng hóa bán ra cho quản lý, đồng thời số hàng đã giao cho các cửa hàng tiêu thụ hay số hàng hóa gửi bán cũng phải được cập nhật thường xuyên. Sau đó là tính toán chi phí bán hàng, các khoản giảm trừ doanh số để báo cáo. Phải tổ chức tốt công tác kế toán hàng hóa cả về số lượng lẫn chủng loại và giá trị sản phẩm.

Công việc hàng ngày của nhân viên kế toán hàng hóa là cung cấp thông tin kịp thời tình hình tiêu thụ phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho người quản lý. Thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình thanh toán với khách hàng, phân sản phẩm theo loại hàng, theo hợp đồng để dễ kiểm soát. Liên tục kiểm tra, phản ánh phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hóa của nhân viên bán hàng, lên kế hoạch lợi nhuận và lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày.

Trong một doanh nghiệp, không thể thiếu nhân viên kế toán hàng hóa vì họ có vai trò, nhiệm vụ trong việc quản lý hàng hóa, lên danh sách cũng như kiểm kê thất thoát sản phẩm và kiểm soát được tình hình tài chính của doanh nghiệp.Trả lời