Vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán TpHCM

Bạn là chủ một doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn luôn hoàn thành tất cả các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phí nhưng đôi khi vẫn bị truy thu thuế? Có khi nào bạn tự hỏi rằng mình bỏ ra quá nhiều chi phí cho bộ phận kế toán nhưng kết quả nhận được chưa tương xứng? Bạn đã bao giờ nghĩ đến phương án thuê ngoài dich vu ke toan TpHCM hay chưa? Nếu chưa, bạn đang thực sự lãng phí một phương án có tính kinh tế. Nếu có, bạn cần tìm đến một công ty uy tín và chuyên nghiệp. Công ty Dịch vụ Kế toán 360 chính là địa chỉ  cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM bạn có thể gửi gắm niềm tin.

Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng, hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý trong doanh nghiệp. Và để giúp bộ phận kế toán phát huy tối đa hiệu quả, chủ doanh nghiệp phải nhận thức đúng đắn về vai trò của kế toán, tránh việc xem nhẹ công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nền kinh tế phát triển nhanh chóng đem đến cho các doanh nghiệp thêm nhiều dịch vụ tiện ích giúp nâng tầm vị thế của doanh nghiệp và dịch vụ kế toán TpHCM là một trong những tiện ích đó.

1. KẾ TOÁN LÀ GÌ

Doanh nghiệp ở quy mô nào cũng cần đến bộ phận kế toán. Thông thường, doanh nghiệp nhỏ có thể chỉ có 1 nhân viên đảm nhận công việc nhưng tại những công ty lớn, kế toán là một bộ phận lớn với số lượng nhân viên lên tới hàng chục người. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có thể tiến thành thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM hoặc tại các tỉnh thành khác.

1.1. Khái niệm kế toán

Kế toán là hoạt động thu nhập, xử lý, kiểm tra, phân tích, cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật hoặc dưới hình thức thời gian lao động.

1.2. Đối tượng của kế toán

Đối tượng của kế toán chính là tài sản, nguồn vốn (hay còn gọi là nguồn hình thành tài sản), sự vận động của tài sản và nguồn vốn cũng như các quan hệ pháp lý trong quá trình hoạt động của một đơn vị, tổ chức. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn từng đối tượng của kế toán.

Thứ nhất, tài sản

Dựa vào đặc điểm luân chuyển giá trị thì tài sản được phân chia thành 2 nhóm lớn là tài sản cố định và tài sản lưu động. Trong đó:

a. Tài sản cố định

 • Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị sử dụng dài (thường là trên một năm) và phải có giá trị lớn hơn một giá trị quy định.
 • Tài sản cố định có thể được phân chia thành tài sản cố định hữu hình (những loại tài sản có hình thái biểu hiện dạng vật chất như nhà xưởng, máy móc thiết bị…); tài sản cố định vô hình (những loại tài sản có hình thái biểu hiện dạng phi vật chất như nhãn hiệu thương mại, bằng phát minh sáng chế…); tài sản cố định tài chính (những loại chứng chỉ có giá với thời hạn trên 1 năm và giá trị thoải mãn theo quy địn của Nhà nước) và các loại tài sản cố định khác.

b. Tài sản lưu động

Trong một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tài sản lưu động có thể hiểu là các loại đối tượng lao động hoặc một số tư liệu lao động không thoải mãn làm tài sản cố định. Đó là:

 • Các loại tiền như tiền mặt (bao gồm có tiền bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ, hoặc bằng vàng bạc, đá quý…); tiền gửi ngân hàng (bao gồm có tiền bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc bằng vàng bạc, đá quý…) và tiền đang chuyển.
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn như tín phiếu, thương phiếu, ngân phiếu…
 • Các khoản phải thu (loại tài sản của doanh nghiệp nhưng đang bị các đối tượng khác chiếm dụng)
 • Các loại hàng dự trữ cho sản xuất như nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, công cụ lao động…
 • Các loại hàng dự trữ cho lưu thông
Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị sử dụng dài, thường là trên 1 năm

Thứ hai, nguồn vốn (hay còn gọi là nguồn hình thành tài sản)

Các loại tài sản của doanh nghiệp được hình thành nên từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Nguồn vốn được phân chia thành 2 loại chính là nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Trong đó:

 • Nguồn vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn do người chủ sở hữu doanh nghiệp bỏ ra tính từ khi thành lập doanh nghiệp và được bổ sung thêm hàng năm từ loại nhuận kinh doanh cũng với sự đóng góp của các chủ sở hữu khác. Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm có nguồn vốn kinh doang, các quỹ chuyên dùng, nguồn vốn đầu tư và lợi nhuận chưa phân phối.
 • Nợ phải trả: là nguồn vốn bổ sung quan trọng để đáp ứng đủ cho nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh. Nợ phải trả gồm có các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn của ngân hàng, tổ chức kinh tế, cá nhân…Nợ phải trả luôn tồn tại cùng với nguồn vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả được chia thành 2 loại:
 • Nợ ngắn hạn là khoản nợ có thời hạn dưới 1 năm
 • Nợ dài hạn là khoản nợ có thời hạn trên 1 năm

Thứ ba, sự vận động của tài sản và nguồn vốn

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sử dụng tài sản của mình theo kế hoạch đã được vạch ra từ trước nhằm mục đích sinh lời. Thông qua các hoạt động của mình, doanh nghiệp đã làm tài sản, nguồn vốn vận động tăng, giảm và chuyển đổi liên tục từ hình thái này sang hình thái khác. Sự vận động đó có thể làm cho tổng tài sản và tổng nguồn vốn mở rộng hơn hoặc thu hẹp lại hoặc không đổi. Sự vận động này là biểu hiện của quá trình kinh doanh.

Thứ tư, mối liên hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Tài sản và nguồn vốn trong một đơn vị, tổ chức có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mối liên hệ này được biểu hiện ở nguồn hình thành tài sản. Cụ thể là bất kỳ một tài sản này cũng được hình thành từ 1 hoặc 1 số loại nguồn vốn nhất định và ngược lại, nguồn vốn luôn là nguồn đảo bảo cho một hoặc một số loại tài sản.

Việc phản ánh, nghiên cứu, kiểm tra biến động của các đối tượng tài sản, nguồn vốn ở trên vừa là nội dung cơ bản cũng vừa là yêu cầu khách hàng của công tác kế toán.

1.3. Chức năng của kế toán

Hạch toán kế toán có 2 chức năng chính là chức năng phản ánh, chức năng giám đốc. Cụ thể là:

 • Chức năng phản ánh (hay còn có tên gọi là chức năng thông tin) được biểu hiện ở việc kế toán tiến hành theo dõi toàn bộ các hiện tượng kinh tế và tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị. Việc theo dõi này sẽ được thể hiện thông qua thao tác tính toán, ghi chép, phân loại, xử lý, tổng kết tất cả các dữ liệu liên quan đến hoạt động sử dụng vốn và tài sản của đơn vị.
 • Chức năng giám đốc (hay còn có tên gọi là chức năng kiểm tra) được biểu hiện thông qua số liệu được phản ánh, kế toán sẽ nắm bắt được một cách có hệ thống thống toàn bộ quá trình, kết quả hoạt động của đơn vị. Điều này làm cơ sở để đánh giá sự đúng đắn, kiểm soát chặt chẽ tình hình chấp hành luật pháp của đơn vị trong công tác quản lý kế toán tài chính. Chức năng này hỗ trợ đơn vị hoạt động có hiệu quả hơn.

Chức năng phản ứng và chức năng giám đốc có mối liên hệ khá chặt chẽ với nhau. Chức năng phản ánh chính là đối tượng của chức năng giám đốc và chức năng giám đốc lại là công cụ có tác dụng đôn đốc chức năng phản ánh luôn đảm bảo sự chính xác, rõ ràng và đầy đủ hơn.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán

Như đã phân tích ở trên, đối tượng nghiên cứu của kế toán là tài sản, nguồn vốn, sự vận động của tài sản và nguồn vốn cũng như các quan hệ pháp lý trong quá trình hoạt động của đơn vị, tổ chức. Thông qua chức năng phản ánh và chức năng giám đốc, nhiệm vụ chính của kế toán nói chung và dịch vụ kế toán TpHCM nói riêng là:

Thứ nhất, tiến hành thu thập, xử lý thông tin và các số liệu kế toán theo đối tượng, nội dung của công việc kế toán, theo các chuẩn mực và chế độ kế toán.

Thứ hai, tiến hành kiểm tra, giám sát mọi khoản thu chi tài chính, giúp đơn vị thực hiện các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản; phát hiện và ngăn ngừa mọi hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

Thứ ba, tiến hành phân tích thông tin, số liệu kế toán và từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ mọi yêu cầu quản trị, hỗ trợ đưa ra các quyết định về kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Thứ năm, cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

1.5. Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Cho dù là bộ phận kế toán ở trong doanh nghiệp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM đều phải tuân theo 7 nguyên tắc kế toán cơ bản, đó là những nguyên tắc sau đây:

 • Nguyên tắc cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp đều có liên quan đến tài sản, nguồn vốn (bao gồm nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu), doanh thu, chi phí. Tất cả những yếu tố này đều phải ghi sổ kế toán vào lúc thời điểm phát sinh chứ không căn cứ thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền cũng như tương đương tiền.
 • Nguyên tắc hoạt động liên tục: Mọi báo cáo tài chính phải được lập dựa trên cơ sở giả định là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần.
 • Nguyên tắc giá gốc: đối tượng tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản tính theo sso tiền hoặc tương đương tiền đã chi trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Nhân viên kế toán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM không được tự ý điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán, ngoại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Nguyên tắc phù hợp: Hoạt động ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Điều này có nghĩa là khi ghi nhận một khoản doanh thu phải phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng, khoản chi phí này có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.
 • Nguyên tắc nhất quán: Mọi chính sách, phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất tối thiểu trong một kỳ kế toán. Trong trường hợp có sự thay đổi thay đổi về các quy định, phương pháp kế toán đã chọn thì nhân viên kế toán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM phải giải trình trong báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc thận trọng: Thận trọng là việc phải xem xét, cân nhắc và đưa ra các phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu kế toán viên phải lập các khoản dự phòng nhưng không được lập quá lớn; không được đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và các khoản thu nhập; không được đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phải trả và chi phí; doanh thu cùng với thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn khả năng thu được lợi ích kinh tế và tương tự như vậy, chi phí chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Thông tin sẽ được coi là trọng yếu trong trường hợp giả sử thiếu thông tin hoặc sự thiếu chính xác của thông tin đó có thể dẫn đến hậu quả làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, gây ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.

1.6. Những yêu cầu cơ bản đối với người làm kế toán

Người đảm nhận công việc kế toán trong doanh nghiệp cũng như đối với tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản. Đó là những yêu cầu sau đây:

 • Trung thực: Mọi thông tin, số liệu kế toán phải được ghi chép, báo cáo dựa trên cơ sở có các bằng chứng đầy đủ, khách quan, đúng thực tế về hiện trạng, bản chất và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Khách quan: Mọi thông tin, số liệu kế toán đều phải được ghi chép đúng với thực tế, không được xuyên tạc, bóp méo thông tin, số liệu.
 • Đầy đủ: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh có liên quan đến kỳ kế toán đều phải được ghi chép, báo cáo đầy đủ và không được bỏ sót.
 • Kịp thời: Mọi thông tin, số liệu kế toán đều phải được ghi chép, báo cáo kịp thời, đúng hoặc trước thời hạn đã được quy định, không được chậm trễ.
 • Dễ hiểu: Mọi thông tin, số liệu kế toán được trình bày trong báo cáo tài chính đều phải rõ ràng, dễ hiểu đối với người sử dụng. Trường hợp những thông tin về vấn đề phức tạp trong báo cáo tài chính phải được giải trình trong phần thuyết minh riêng.
 • Có thể so sánh: Mọi thông tin, số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp chỉ có thể so sánh khi được tính toán và trình bày một cách nhất quán.

2. BỘ PHẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Kế toán nói chung và dịch vụ kế toán TpHCM nói riêng thực hiện hoạt động thu thập, cung cấp, xử lý, phân tích và kiểm tra thông tin toàn bộ tài sản, nguồn vốn cũng như sự vận động của tài sản và nguồn vốn trong một đơn vị, tổ chức. Thông qua kế toán, cấp quản lý sẽ nắm được các thông tin hữu ích để đưa ra các quyết định về kinh tế, xã hội và đánh giá được hiệu quả hoạt động của đơn vị. Kế toán không chỉ quan trọng với các doanh nghiệp mà còn đóng vai trò to lớn trong các cơ quan nhà nước. Trước khi tìm hiểu về bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, bài viết sẽ giúp bạn tìm hiểu có những nghề kế toán được phân chia như thế nào.

2.1. Phân loại kế toán

Kế toán được phân chia thành 3 loại chính là kế toán doanh nghiệp, kế toán khu vực công, kế toán ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán trong doanh nghiệp có thể được phân chia theo nhiều cách, dựa trên các tiêu chí khác nhau như cách ghi sổ, phần thực hiện…Nhưng hiện nay, kế toán thường được phân chia dựa theo chức năng cung cấp thông tin với 2 loại chính là kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Kế toán tài chính: tiến hành thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp mọi thông tin về kinh tế, tài chính thông qua báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Kế toán tài chính phản ánh tình hình và biến động về nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hoặc phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ đặt trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường bên ngoài. Công việc của kế toán tài chính là:

 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo tháng
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý
 • Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài theo năm
 • Một số công việc khác như: thông báo phát hành hóa đơn, tổng hợp sổ kế toán, lập bảng đối chiếu công nợ…

Kế toán quản trị: đây là lĩnh vực chuyên môn của kế toán để nắm bắt thực trạng, đặc biệt là thực trạng tài chính của doanh nghiệp và thông qua đó, phục vụ công tác quản lý nội bộ, ra quyết định quản lý. Các thông tin kế toán quản trị cần phải nắm bắt bao gồm mọi thông tin về tài chính và các thông tin phi tài chính. Sau đó phân tích các thông tin này, đo lường, xử lý và cuối cùng là cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp để đưa ra những quyết định điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các loại quyết định ở đây gồm có quyết định mang tính ngắn hạn và quyết định mang tính dài hạn.

Kế toán khu vực công

Khu vực công bao gồm cascp cấp chính quyền tính từ trung ương cho đến địa phương, các tổ chức đoàn thể, trường học, bệnh viên công lập…Bộ phận kế toán ở khu vực công có tác dụng hỗ trợ quản lý nguồn tiền từ ngân sách cấp, các khoản thu học phí, viện phí, khoản tài trợ…Công việc kế toán chủ yếu ở lĩnh vực này là:

 • Kế toán các đơn vị hành chính công: thực hiện tại các cấp chính quyền như phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố….
 • Kế toán trường học, bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp khác: thực hiện tại các trường học, bệnh viện công, nhà văn hóa, khu vui chơi…

Kế toán ngân hàng và các tổ chức tài chính khác

Ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính như quỹ đầu tư, công tư bảo hiểm…là những doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Về cơ bản thì kế toán tại các đơn vị này hoặc nhiệm vụ của dịch vụ kế toán TpHCM khi thực hiện tại đây vẫn đảm bảo các chức năng kế toán thuế, kế toán tài chính và kế toán quản trị nhưng có đặc điểm riêng biệt như sau:

 • Các giao dịch phức tạp hơn
 • Hệ thống thông tin hiện đại, rộng khắp.

2.2. Vai trò của kế toán

Kế toán là một hoạt động không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Thông tin từ bộ phận kế toán hoặc các dịch vụ kế toán TpHCM cung cấp rất cần thiết cho cấp quản trị vì chúng giúp họ đưa ra các quyết định và chiến lược kinh doanh quan trọng. Nếu kế toán yếu, thông tin bị sai lệch sẽ làm ảnh hưởng đến những quyết định này và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn.

Bộ máy kế toán cần phải xác định đúng nhu cầu huy động vốn, nguồn tài trợ, phương thức đòn bẩy kinh doanh giúp doanh nghiệp tiến hành huy động vốn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn và từ đó nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sở hữu một bộ phận kế toán mạnh mẽ hoặc thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM uy tín chuyên nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra được những quyết định kinh doanh hiệu quả thông qua sổ sách kế toán rõ ràng và các phân tích tài chính chính xác.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ thì mục tiêu lợi nhuận thường được chú trọng nhiều nhất. Chủ doanh nghiệp có thể khai thác các kẽ hở trên thị trường và đưa ra những quyết định sản xuất nhanh chóng. Lúc này, kế toán sẽ là bộ phận hỗ trợ họ phân tích tài sản, các khoản nộp thuế, hoàn thuế.

Đối với những doanh nghiệp muốn tăng trưởng mạnh thì yêu cầu đặt ra là phài sở hữu nguồn tài chính lành mạnh. Kế toán là bộ phận có thể xem xét toàn bộ vòng tròn hoạt động kinh doanh từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong mọi thời điểm, đóng góp của các ‘chuyên gia kế toán’ có vai trò rất to lớn.

Không những vậy, kế toán còn đóng nhiều vai trò quan trọng khác trong doanh nghiệp, cụ thể là:

 • Kế toán giúp doanh nghiệp có thể theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi thị trường…Thông qua đó, người quản lý có thể điều hành trôi chảy các hoạt động, đưa ra các quyết định hiệu quả và kiểm soát nội bộ tốt hơn.
 • Bộ phận kế toán hoặc dịch vụ kế toán TpHCM sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết giúp chủ doanh nghiệp vào đó làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoạn, từng thời kỳ. Nhờ đó chủ doanh nghiệp có thể đo lường được hiệu quả công việc, vạch ra hướng hoạt động và kế hoạch cho tương lai. Sau đó, triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin nhằm thúc đẩy việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của mình.
 • Các báo cáo từ kế toán giúp chủ doanh nghiệp điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Các báo cáo, tư vấn của bộ phận kế toán hoặc dịch vụ kế toán TpHCM là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, có tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại củ doanh nghiệp.
 • Các thông tin, báo cáo của kế toán là cơ sở đảm bảo vững chắc trong mọi giao dịch buôn bán.
 • Các thông tin, báo cáo của kế toán là cơ sở cho chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp như tăng/hạ giá thành sản phẩm, các quyết định có liên quan đến chi phí sản xuất…
 • Các phân tích của kế toán cung cấp các bán cáo kết quả tài chính rõ ràng, không thể chối cãi được.
 • Hoạt động của kế toán có tác dụng duy trì và phát triển các mối liên kết nằm trong doanh nghiệp.
 • Kế toán có vai trò quản lý các chi phí dựa vào việc lập kế hoạch, dự báo ngân sách chi tiết và từ đó giúp hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.
 • Kế toán giúp quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.
 • Kế toán còn có chức năng giám sát và quản lý hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Bộ phận kế toán thường xuyên tiến hành cập nhật thông tin về tài chính, các thông tin liên quan tới cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp (ví dụ như quyền và trách nhiệm mới, các văn bản về luật, chủ nợ, nhà đầu tư…) theo cách thức tạo dựng sự tin tưởng cao nhất từ phía các đối tác dành cho doanh nghiệp…

Ngoài doanh nghiệp, các hoạt động kế toán cũng đóng vai trò vô cùng cần thiết đối với Nhà nước. Ví dụ như:

 • Thông qua các báo cáo của kế toán, các cơ quan Nhà nước chuyên trách có thể theo dõi được sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh và sau đó tổng hợp được tình trạng phát triển của nền kinh tế quốc gia.
 • Các báo cáo của kế toán sẽ là cơ sở để giải quyết tranh chấp về quyền lợi giữa các doanh nghiệp.
 • Nhờ vào các báo cáo, thông tin từ kế toán, các cơ quan chuyên trách có thể tìm ra cách tính thuế tốt nhất, hạn chế tình trạng thất thu thuế, hạn chế các sai lầm trong chính sách thuế…
 • Kế toán đưa ra các thông tin, dữ kiện hữu ích về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…Qua đó, xác định được vai trò trách nhiệm, vị trí quản lý và cung cấp các thông tin, dữ liệu có ích để xác định khả năng tổ chức và lãnh đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối với nền kinh tế quốc gia nói chung, kế toán đóng vai trò hỗ trợ chính quyền soạn thảo và ban hành những quy định luật lệ về thuế, thiết lập lên những chính sách kinh tế cho phù hợp với thực trạng thương mại và kinh tế nước nhà .
 • Thông qua kết quả tổng hợp các báo cáo tài chính của ngành, chính quyền các cấp có thể nắm bắt được tình hình của nền kinh tế, sự thành công hay thất bại của các ngành kinh tế và đồng thời biết được nguồn lợi về thuế sẽ thu được ngân sách cho Nhà nước là bao nhiêu. Từ đó đưa ra những quyết định phù hợp nhất.

2.3. Những nguồn tuyển dụng kế toán cho doanh nghiệp

Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng kế toán là bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Trong thời đại kinh tế phát triển như hiện nay, doanh nghiệp có rất nhiều cách để tuyển dụng nhân sự kế toán.

Thực hiện theo cách truyền thống là đăng tin tuyển nhân sự trên các tờ báo giấy, báo mạng hoặc thông báo trên các phương tiện truyền thông khác. Đây là cách làm phổ biến nhất và là kênh kết nối thông tin hữu hiệu với những người đang có nhu cầu tìm vệc. Tuy nhiên, nhược điểm của loại hình này là xác suất để tìm một người kế toán giỏi, có tay nghề chuyên môn thường không cao. Cách này chỉ phù hợp khi doanh nghiệp muốn tuyển lao động phổ thông hoặc sinh viên mới ra trường.

Tuyển nhân sự kế toán dựa vào các mối quan hệ cũng là một phương được nhiều chủ doanh nghiệp sử dụng, đặc biệt trong xã hội phương Đông. Các chủ doanh nghiệp thường dựa vào các mối quan hệ để thuyết phục người giỏi về làm cho mình.

Đối với các doanh nghiệp lớn thì họ thường tuyển nhân viên kế toán giỏi thông qua các công ty săn đầu người. Đây là cách tuyển dụng tốn kém nhất. Tuy nhiên, sau khi tuyển được nhân tài, việc giữ được nhân tài đó ở công ty cũng là một vấn đề nan giải. Doanh nghiệp phải có môi trường hấp dẫn, chế độ đãi ngộ thật tốt thì mới có thể thu hút được người nhân viên đó ở lại.

Ngoài những các tuyển dụng ở trên, xu hướng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM hoặc tại các tỉnh thành khác. Đây là phương thức ít tốn kém nhất nhưng mang lại hiệu quả cao và nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

dịch vụ kế toán TpHCM
Ngoài việc tuyển dụng, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán bên ngoài

3. TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN THUÊ DICH VU KE TOAN TPHCM

Nếu thời gian trước, tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải có một phòng kế toán riêng thì hiện nay, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM hoặc tại các tỉnh thành khác thực hiện các công việc kế toán. Việc thuê dịch vụ kế toán không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà hiệu quả mang lại cao hơn rất nhiều.

3.1. Ưu điểm và nhược điểm khi thuê dịch vụ kế toán và sử dụng bộ phận kế toán riêng trong doanh nghiệp

Không phải ngẫu nhiên khi đa số doanh nghiệp hiện nay đều lựa chọn phương thức thuê dịch vụ kế toán TpHCM thay vì tuyển dụng các nhân viên thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp. Để lý giải thực trạng này, bài viết sẽ phân tích một số ưu điểm và nhược điểm của phương án thuê dịch vụ kế toán và sử dụng bộ phận kế toán riêng trong doanh nghiệp.

Thứ nhất, phương án tuyển dụng nhân viên kế toán tại doanh nghiệp

Ưu điểm của phương án này là nhân viên trong bộ phận kế toán sẽ thường xuyên có mặt tại doanh nghiệp. Nhân viên này cũng có thể thực hiện một số công việc khác, ngoài công việc kế toán chính của mình như làm việc hành chính, thu ngân….

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của phương án này là nhân viên kế toán có thể nghỉ việc bất ngờ vì các lý do như chuyển chỗ ở, tìm một công việc khác có thu nhập cao hơn…Việc thay đổi nhân sự kế toán thường xuyên sẽ khiến cho các chủ doanh nghiệp phải lo lắng và còn làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán.

Ngoài ra, các nhân viên kế toán tuyển dụng trong doanh nghiệp đa số là sinh viên mới ra trường hoặc những người cho có nhiều kinh nghiệm thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Những nhân viên này có thể phạm phải các sai sót trong báo cáo của doanh nghiệp gây mất thời gian làm lại báo cáo và làm tăng chi phí thuế. Thậm chí, những sai sót của họ có thể khiến suất toán chi phí trong doanh nghiệp. Hơn nữa, tiền lương dành cho nhân sự kế toán giỏi, có thể đảm nhận được mọi nghiệp vụ kế toán thường rất cao, cao hơn nhiều lần so với việc thuê dịch vụ kế toán TpHCM.

Thứ hai, phương án thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM

Việc thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên chính là chi phí việc thuê dịch vụ kế toán luôn luôn thấp hơn chi phí trả lương và chi phí quản lý một nhân viên kế toán có trình độ tương đương, đảm nhận được tất cả các công việc kế toán trong doanh nghiệp. Không những vậy, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán còn có thể đưa ra những tư vấn chính xác, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, quy định về thuế và chế độ kế toán mới để tránh sai sót trong quá trình làm việc.

Đội ngũ nhân sự tại các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp thường có bằng cấp đầy đủ, chuyên môn cao. Tất cả các nghiệp vụ kế toán ở trong doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo một quy trình khoa học, mang lại hiệu quả tốt nhất.

Và nhược điểm của phương án thuê dịch vụ kế toán TpHCM là nhân viên kế toán sẽ không có mặt tại doanh nghiệp thường xuyên giống như một nhân viên của doanh nghiệp. Do vậy, nhân viên này cũng không thể cùng một lúc làm nhiều việc giống như nhân viên được tuyển dụng. Nhưng dễ thấy rằng, những nhược điểm này không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp trong khi ưu điểm của phương án lại rất nhiều.  

3.2. Một số lợi ích khi lựa chọn thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM

Phần trên của bài viết chỉ mới giới thiệu sơ qua một số ưu điểm của việc thuê dịch vụ kế toán TpHCM. Sau đây, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn những lợi ích vượt trội của phương án này.

Thứ nhất, thuê dịch vụ kế toán giúp tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho doanh nghiệp

Hiện nay, mức lương trung bình của một nhân viên kế toán dao động trong khoảng từ 4 – 8 triệu VNĐ/tháng. Như vậy, doanh nghiệp sẽ phải chi trả khoảng 48 – 96 triệu VNĐ/năm cho bộ phận kế toán ở trong doanh nghiệp của mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải tốn thêm rất nhiều chi phí để duy trì  như tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí đào tạo…Ngoài ra, chúng ta còn phải tính đến các chi phí quản lý phân bổ nhân viên như chi phí điện nước; chi phí cơ sở vật chất như bàn ghế, máy vi tính, máy in…Với một doanh nghiệp thông thường, lượng chi phí này thường lớn gấp từ 3 đến 4 lần so với lương nhân viên. Và một thực tế khác là số lượng nhân viên càng lớn thì chi phí lại càng nhiều.

Trong khi đó, thuê dịch vụ kế toán bên ngoài chỉ tốn chưa đến 1/3 khoản chi phí đã liệt kê ở trên, cộng thêm việc không phải chi trả thêm các chi phí duy trì, chi phí quản lý phân bổ. Do vậy, khi sử dụng dịch vụ kế toán thì doanh nghiệp có thể tiết kiệm đến 60% chi phí.

Thứ hai, thuê dịch vụ kế toán giúp tiết kiệm thời gian nhưng tăng tính an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp

Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn gặp khó khăn trong việc quản lý nhân viên kế toán, nghe nhân viên giải trình và kiểm tra nghiệp vụ của nhân viên vì bạn không có nhiều kinh nghiệm về kế toán. Điều này dẫn đến thời gian xử lý chứng từ, ký duyệt các báo cáo kéo dài hơn. Bên cạnh đó, việc không có chuyên môn về kế toán có thể thể dẫn đến nhiều kẽ hở, gây hậu quả thất thoát cho doanh nghiệp. Việc lựa chọn thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM là một giải pháp thay thế hoàn hảo trong trường hợp này. Các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thường sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có thể hoàn thành mọi yêu cầu của doanh nghiệp một cách tốt nhất. Hơn nữa, doanh nghiệp của bạn cùng với đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán là 2 chủ thể hoàn toàn riêng biệt, hoạt động với những mục tiêu khác nhau và không hề vi phạm về lợi ích nên sẽ không tồn tại việc gian lận. Điều này giúp hạn chế được tối đa rủi ro cho doanh nghiệp.

Hơn nữa, việc thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM cũng sẽ hạn chế được tình trạng nhân viên trong bộ phận kế toán nghỉ đột xuất khiến chủ doanh nghiệp gặp rắc rối khi thu thập dữ liệu để xử lý, chuyển công việc cho nhân viên khác hoặc việc tuyển dụng nhân viên mới sẽ làm mất thêm thời gian đào tạo và làm quen công việc. Hơn nữa, hồ sơ cùng các chứng từ của doanh nghiệp sẽ được bên cung cấp dịch vụ kế toán tiến hành lưu trữ và thực hiện đúng như quy trình. Trong quá trình dùng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạm ngừng sử dụng dịch vụ nhưng có thể yên tâm về tiến độ công việc vì doanh nghiệp sẽ vẫn nhận được đầy đủ hồ sơ kế toán cần thiết.

Như đã đề cập khá nhiều ở phần trên, chất lượng nhân viên kế toán tại các đơn vị dịch vụ kế toán thường tốt hơn hẳn so với nhân viên kế toán được tuyển dụng, làm việc trong nội bộ doanh nghiệp. Có một thực tế thường thấy trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân viên kế toán thường chỉ là sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thành trọn vẹn công tác kế toán. Trong khi đó, kế toán là một bộ phận quan trọng, khi bộ phận này có hiệu quả làm việc thấp, không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp thì mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quyết định thuê dịch vụ kế toán bên ngoài sẽ hạn chế được tối đa rủi ro này.

Thứ ba, thuê dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định

Mục tiêu hoạt động của các đơn vị dịch vụ dịch vụ kế toán TpHCM cung cấp dịch vụ giúp hoàn thành các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Do vậy, bằng kinh nghiệm và mục tiêu của mình, họ sẽ đảm bảo hoàn thiện các báo cáo hoặc chứng từ cần thiết đúng như luật định, đúng thời hạn đề ra. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể nộp mọi báo cáo và các văn bản cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền mà không phải lo lắng về tình trạng nộp chậm, nộp lại vì sao báo cáo.

Ngoài việc hoàn thành đúng thời hạn và đúng luật định các bản báo cáo cho doanh nghiệp, các địa chỉ cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM hoặc tại các tỉnh thành khác đưa ra những lời tư vấn, cập nhật thường xuyên các chính sách mới cho doanh nghiệp để hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hiện nay, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán đang phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam. Việc thuê ngoài dịch vụ kế toán dần dần trở thành nhu cầu cần thiết của đa số các doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp cũng không phải lo lắng về vấn đề rò rỉ thông tin, các bí mật kinh doanh vì điều này đã được quy định rõ ràng và cụ thể trong hợp đồng của 2 bên cũng như các chế tài theo quy định từ Hiệp hội nghề nghiệp Việt Nam. Trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán làm lộ thông tin của doanh nghiệp cho dù là vô tình hay cố tình, đơn vị này sẽ phải chịu hoàn toàn các trách nhiệm, bồi thường mọi thiệt hại theo những điều khoản đã được quy định trong hợp đồng ký kết và theo quy định của Hiệp hội.

Việc thuê ngoài dịch vụ kế toán TpHCM vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo chất lượng công việc và thậm chí hiệu quả đem lại còn tốt hơn thì không có lý do gì mà doanh nghiệp không lựa chọn phương án thuê ngoài.

4. TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TPHCM

Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ kéo theo nhiều loại hình dịch vụ tiện ích xuất hiện và dịch vụ kế toán TpHCM là một trong những loại hình dịch vụ như vậy. Tuy nhiên, về cơ bản thì dịch vụ kế toán là gì?

4.1. Dịch vụ kế toán TpHCM là gì?

Dịch vụ kế toán là một loại hình hoạt động dịch vụ và dịch vụ đó đóng vai trò tương đương với bộ phận kế toán ở trong doanh nghiệp. Hoạt động này đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Các đơn vị cung cấp dịch vụ này phải có sự đồng ý của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Dịch vụ kế toán là một loại hình dịch vụ đặc biệt, chúng vừa mang tính pháp lý vừa là quá trình tác nghiệp kỹ thuật vì một số đặc điểm sau đây:

 • Dịch vụ kế toán đòi hỏi người thực hiện phải tuân thủ theo các yếu tố kỹ thuật của nghiệp vụ kế toán.
 • Dịch vụ kế toán yêu cầu người thực hiện phải tuân theo các yếu tố pháp lý, dựa trên các văn bản pháp luật hoặc các cơ sở pháp lý cho liên quan.

Như vậy, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM đóng vai trò là bên thứ 3 vừa phải làm hài lòng khách hàng (ở đây là các doanh nghiệp, công ty thuê dịch vụ kế toán) vừa không được vi phạm tiêu chuẩn dịch vụ dựa trên một số cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định.

Việc thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM và tại các khu vực tỉnh thành trên khắp cả nước khá phức tạp. Các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc cả 2 loại chứng chỉ trên. Yêu cầu này buộc phải tuân thủ vì người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì chỉ được phép làm về dịch vụ khai thuế hoặc đại lý thuế và không được hành nghề kế toán. Ngược lại, những người có chứng chỉ hành nghề kế toán cũng chỉ được cung cấp dịch vụ kết toán, dịch vụ khai thuế chứ không được phép làm đại lý thuế.

Một số quy định khác về điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán là:

 • Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Có ít nhất khoảng 2 người có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên được Bộ Tài chính cấp.
 • Giám đốc doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán.

Quá trình thực hiện dịch vụ kế toán TpHCM cũng như tại các tỉnh thành phố khác trên cả nước bao gồm các bước sau đây:

 • Tiến hành đăng ký thuế cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Tổ chức quá trình ghi chép kế toán cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Lập báo cáo theo quy định của luật thuế có liên quan: thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN), thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) và một số loại thuế khác nếu doanh nghiệp thuê dịch vụ có hoạt động kinh doanh sản xuất liên quan đến loại thuế đó.
 • Đảm bảo việc thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) và đăng ký lao động mang tính bắt buộc. Thực hiện đúng theo các quy định của Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội.
 • Tuân thủ tất cả các chế độ báo cáo sổ sách kế toán theo như quy định.

Các loại dịch vụ kế toán được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp là:

 • Làm kế toán cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Thiết lập hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, tiến hành cập nhật kiến thức kế toán cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Đưa ra sự tư vấn tài chính cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Tiến hành kê khai thuế cho doanh nghiệp thuê dịch vụ
 • Cung cấp các loại dịch vụ khác về kế toán theo như quy định của pháp luật và theo nhu cầu của doanh nghiệp thuê dịch vụ

4.2. Phân biệt đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM và đại lý thuế

Như đã đề cập ở trên, các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc cả 2 loại chứng chỉ trên. Vì lý do là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì chỉ được phép làm về dịch vụ khai thuế hoặc đại lý thuế và không được hành nghề kế toán còn những người có chứng chỉ hành nghề kế toán cũng chỉ được cung cấp dịch vụ kết toán, dịch vụ khai thuế chứ không được phép làm đại lý thuế. Vậy đơn vị dịch vụ kế toán khác gì với đại lý thuế. Phần này của bài viết sẽ giúp bạn nắm được cách phân biệt một đơn vị dịch vụ kế toán và một đại lý thuế dựa vào một số tiêu chí sau đây:

Tiêu chí các dịch vụ được phép thực hiện

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM và tại các tỉnh thành phố khác trên cả nước được phép thực hiện các loại dịch vụ được quy định tại Điều 43 Nghị định 129/2004/NĐ-CP. Cụ thể đó là những loại hình dịch vụ sau đây:

 • Làm kế toán cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán
 • Làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán
 • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán
 • Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, tiến hành cập nhật kiến thức kế toán cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán
 • Đưa ra sự tư vấn tài chính cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán
 • Tiến hành kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, tiến hành lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm trừ và số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán
 • Cung cấp các loại dịch vụ khác về kế toán theo như quy định của pháp luật và theo nhu cầu của doanh nghiệp thuê dịch vụ

Đại lý thuế được phép thực hiện các loại hình dịch vụ dựa theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 của Luật Quản lý Thuế. Cụ thể là những loại hình dịch vụ sau đây:

 • Tiến hành khai thuế cho doanh nghiệp thuê đại lý
 • Tiến hành nộp thuế cho doanh nghiệp thuê đại lý
 • Quyết toán thuế cho doanh nghiệp thuê đại lý
 • Tiến hành lập hồ sơ đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm và số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật thay cho doanh nghiệp thuê đại lý

Tiêu chí điều kiện hoạt động

 • Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM chỉ được thực hiện các loại dịch vụ kế toán của mình khi đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây:
 • Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Có đăng ký hành nghề với Hội hành nghề kế toán và kiểm toán Việt Nam
 • Có tối thiểu là 2 người trong đơn vị có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên được cấp bởi Bộ Tài Chính
 • Riêng với Giám đốc đơn vị thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên
 • Đại lý thuế chỉ được thực hiện cung cấp các loại hình dịch vụ thục tục về thuế phải đảm bào có đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Có ít nhất 2 nhân viên trong đại lý được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tiêu chí cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

 • Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề của các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM và các tỉnh thành khác trên cả nước là Bộ Tài chính
 • Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề của đại lý thuế là Tổng cụ thuế

Tiêu chí điều kiện về trình độ dự thi chứng chỉ hành nghề

 • Các cá nhân muốn dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, làm việc trong các đơn vị dịch vụ kế toán TpHCM hoặc tại các khu vực tỉnh thành khác trên cả nước cần đáp ứng những điều kiện sau đây:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán…
 • Đã có thời gian công tác thực tế làm các công việc có liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán trong thời gian từ 60 tháng trở lên hoặc đã có thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở các doanh nghiệp kiểm toán trong thời gian từ 48 tháng trở lên tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học cho đến thời điểm đăng ký dự thi
 • Các cá nhân muốn dự thi hành nghề trong các đại lý thuế phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
 • Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán và luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế)
 • Đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này trong khoảng thời gian từ 02 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi

Tiêu chí số môn dự thi lấy chứng chỉ hành nghề

 • Theo Điều 6 Thông tư 129/2012/BTC-TT thì người dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán phải thi tất cả là 4 môn còn người dự thi chứng chỉ kiểm toán viên thì phải thi tất cả là 7 môn như sau:
 • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
 • Thuế và quản lý thuế nâng cao (sau đại học)
 • Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
 • Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao (sau đại học)
 • Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
 • Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao
 • Ngoại ngữ trình độ C của 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng sau: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Đức.
 • Theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 117/2012/BTC-TT quy định thì người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế thì cần phải thi 2 môn sau đây:
 • Pháp luật về thuế
 • Kế toán với kiến thức thi tương đương với trình độ cao đẳng

Trên đây là một số tiêu chí phân biệt cơ bản giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM và tại các tỉnh thành phố khác với các Đại lý thuế. Hy vọng các bạn đã có thể nắm rõ được đâu là dịch vụ thuế và Đại lý thuế.

4.3. Quy trình làm việc chung của các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM

Mặc dù các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM khác nhau sẽ có quy trình làm việc khác nhau. Tuy nhiên, đa số các đơn vị đều thực hiện công việc theo những bước sau đây:

Bước 1: Tiến hành tìm hiểu thông tin

Đây là bước tìm hiểu thông tin của bên cung cấp dịch vụ và bên thuê dịch vụ:

Thứ nhất, khách hàng (thường là các doanh nghiệp, công ty và các tổ chức) sẽ tiến hành việc tìm hiểu thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM thông qua một số tiêu chuẩn như quy mô, uy tín trong việc cung cấp dịch vụ, địa vị pháp lý, đội ngũ nhân sự, chất lượng dịch vụ…để đưa ra quyết định hợp tác và sử dụng dịch vụ của đơn vị đó.

Thứ hai, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, loại ngành nghề kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, doanh thu hàng tháng, số lượng các chứng từ phát sinh hàng thánh của doanh nghiệp. Sau đó, đưa ra mức phí dịch vụ phù hợp nhất.

Bước 2: Báo giá

Dựa vào thông tin của khách hàng cung cấp, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán sẽ báo giá phí dịch vụ cho khách hàng. Và tùy từng trường hợp, nhân sự của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán sẽ tiến hành gặp khách hàng để tìm hiểu thêm thông tin, xác định cụ thể yêu cầu dịch vụ cung cấp, hình thức dịch vụ cung cấp và thảo luận về phí dịch vụ. Đồng thời xác định quyền lợi, trách nhiệm của hai bên.

Bước 3: Thảo luận và ký kết hợp đồng dịch vụ

Sau khi hai bên đã thống nhất về nội dung công việc, thời gian thực hiện, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, phí thực hiện thì đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM và khách hàng sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Bước 4: Thực hiện hợp đồng

Ở bước này, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán sẽ tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng đúng theo thỏa thuận trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã được ký kết trước đó.

Bước 5: Thanh lý hợp đồng

Sau khi Hợp đồng cung cấp dịch vụ được thực hiện hoàn tất, các bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cùng với khách hàng sẽ ký Biên bản thanh lý hợp đồng, đánh dấu sự hợp tác đã chấm dứt. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể tiếp tục ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp.

dịch vụ kế toán TpHCM
Chọn thuê dịch vụ kế toán là một quyết định mang tính kinh tế có lợi cho doanh nghiệp

4.4. Một số cơ sở xác định phí dịch vụ kế toán TpHCM

Trong các bước đã liệt kê ở quy trình làm việc của các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM, các bạn sẽ thấy phí dịch vụ sẽ được thông báo sau cho khách hàng chứ không có biểu phí nhất định. Phí dịch vụ kế toán cao hay thấp được xác định dựa vào sự phức tạp của nghiệp vụ, thời gian giải quyết hồ sơ của nhân viên cũng như quy mô của công ty.

Ngoài ra, phí dịch vụ còn có thể dựa trên một số cơ sở cụ thể sau đây:

Thứ nhất, dựa vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Ngành nghề ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ phức tạp của dịch vụ kế toán. Thông thường, ngành thương mại có độ phức tạo thấp hơn so với ngành sản xuất, vì vậy, thường thì phí dịch vụ kế toán TpHCM thực hiện trong các doanh nghiệp thương mại sẽ thấp hơn so với ngành sản xuất.

Thứ hai, dựa vào quy mô của doanh nghiệp. Quy mô được thể hiện thông qua doanh thu hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Một doanh nghiệp có quy mô lớn thì phí dịch vụ kế toán cũng khác hơn so với một doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Thứ ba, dựa vào số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng của doanh nghiệp. Chứng từ ở đây bao gồm các loại hóa đơn đầu vào, các loại hóa đơn đầu ra, chứng từ ngân hàng, thu chi tiền mặt…

Sau khi căn cứ vào các tiêu chí ở trên, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM sẽ được ra mức phí phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

5. MỘT SỐ QUAN NIỆM SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TPHCM

Khi chọn thuê dịch vụ kế toán TpHCM, chủ doanh nghiệp cần tránh những quan niệm sai lầm sau đây:

Thứ nhất, phần lớn các giám đốc của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ thường đơn giản hóa về công việc kế toán. Họ quan niệm rằng chỉ cần thuê một người khai thuế là xong. Điều này rất lãng phí vì việc khai thuế hàng tháng, hàng quý có thể chỉ mất khoảng từ 1 – 2 tiếng làm việc để thực hiện mà thôi. Điều quan trọng hơn việc khai thuế là phải làm sổ sách kế toán thuế, tiến hành biên soạn các quy chế để kiện toàn các hồ sơ giải trình chi phí được trừ trước khi xác định thuế TNDN phải nộp.

Thứ hai, các giám đốc doanh nghiệp chưa phân biệt được các loại thuế khác nhau như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân….Họ nhìn nhận chung chung là thuế phải nộp. Tuy nhiên, phân biệt các loại thuế phải nộp là một kiến thức cần phải có. Cụ thể là: chỉ có thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế của doanh nghiệp, do doanh nghiệp nộp và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh lỗ hay lãi trong năm tài chính. Trong khi đó, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân không phải là thuế của doanh nghiệp mà chỉ là nghiệp vụ khấu trừ rồi nộp thay mà thôi. Bản chất của việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng là doanh nghiệp tạm ứng tiền nộp thuế rồi kỳ vọng thu lại được khi bán hàng ra. Do vậy, điều doanh nghiệp cần làm là tập trung việc thực hiện ghi sổ sách kế toán, tính lãi lỗ và thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải chỉ khai thuế giá trị gia tăng là xong.

Thứ ba, không phải cứ nộp báo cáo quyết toán thuế hàng năm là hoàn thành dịch vụ kế toán TpHCM. Các doanh nghiệp cần ghi nhớ khi tiến hành thuê dịch vụ là phải đợi đến khi nào hoàn thành việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế quản lý thì hợp đồng mới thực sự chấm dứt. Việc kiểm tra của cơ quan thuế quản lý thường phát sinh sau từ 3 đến 5 năm, đối với doanh nghiệp nhỏ.

Thị trường dịch vụ tư vấn và hành nghề kế toán tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ. Tuy rằng ban đầu còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức như chế độ kế toán lạc hậu, khuôn khổ pháp lý chưa chặt chẽ nhưng đến nay đã có gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán TpHCM cũng như tại các khu vực tỉnh thành khác trên cả nước. Quyết định lựa chọn thuê dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp thay vì tuyển dụng nhân viên kế toán là một trong những quyết định hợp thời trong thời đại kinh tế phát triển như hiện nay. Việc thuê ngoài dịch vụ kế toán vừa có thể tiết kiệm khoản chi phí lớn, đảm bảo hoàn thành công tác kế toán và thậm chí là hiệu quả còn tốt hơn. Đây cũng là xu hướng phát triển trong nền kinh tế hiện đại.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.Trả lời